cke zadania youtube google
mobidziennik

Jesteśmy na facebooku
Facebook-logo

 
poniedziałek, 12 kwietnia 2021
 • Gimnazjum Nr 15 w Bielsku - Białej
  Gimnazjum Nr 15 w Bielsku - Białej

  Ciekawe Lekcje

  Pokazy Doświadczeń

 • Gimnazjum Nr 15 w Bielsku - Białej
  Gimnazjum Nr 15 w Bielsku - Białej

  Nowoczesna Sala Gimnastyczna

 • Gimnazjum Nr 15 w Bielsku - Białej
  Gimnazjum Nr 15 w Bielsku - Białej

  Nauka i Zabawa

  Wycieczki Edukacyjne

 • Gimnazjum Nr 15 w Bielsku - Białej
  Gimnazjum Nr 15 w Bielsku - Białej

  Grupa Teatralna

Informacje ogólne

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, to jeden z podstawowych dokumentów wychowawczych szkoły. Gimnazjum nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego jest niezbędne wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto absolwent gimnazjum zostaje zapoznany z systemem kształcenia, ofertami szkół ponadgimnazjalnych, światem zawodów, a także ze strukturą i zmianami zachodzącymi na rynku pracy. Uczymy młodzież, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników z klasy. Potrzeby te generują konieczność korzystania z pomocy doradcy zawodowego, który koordynuje działania opracowane w Wewnątrzszkolnym Programie Doradztwa Zawodowego.

Analiza czynników ważnych przy podejmowaniu pierwszych decyzji edukacyjno–zawodowych oraz diagnoza zapotrzebowania społeczności szkolnej na działania z tego zakresu zadecydowały o treściach ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej.

Diagnozę potrzeb szkoły na działania z zakresu doradztwa zawodowego dokonuje się na podstawie:

 • obserwacji,
 • udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego,
 • rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • analizy dokumentów (dzienniki szkolne, ankiety, kwestionariusze, sprawozdania),
 • konsultacji z przedstawicielami Poradni Psychologiczno Pedagogicznych,
 • uczestnictwo w corocznych targach edukacyjnych,
 • udział w warsztatach Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Grupowe formy poradnictwa zawodowego odbywają się w ramach lekcji wychowawczych, zajęć z doradcą zawodowym i indywidualnych konsultacji z uczniem i rodzicem. W trakcie doświadczeń grupowych uczeń może dokonać adekwatnej samooceny swoich zdolności i umiejętności, określić konkretne zmiany w sposobie myślenia i działania.

Zajęcia grupowe oprócz możliwości otrzymania informacji zwrotnych od doradcy zawodowego, kolegów i koleżanek, umożliwiają także pokonywanie osobistych barier związanych z funkcjonowaniem społecznym. Tak więc podczas zajęć grupowych uczniowie doskonalą swoje umiejętności interpersonalne i uzyskują niezbędne informacje edukacyjne i zawodowe. Metody i techniki wykorzystywane w poradnictwie grupowym to: mini wykłady, seminaria, mapy myśli, prezentacje multimedialne, dyskusje, burze mózgów, treningi umiejętności społecznych, inscenizacje i odgrywanie ról, metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy), warsztaty zawodoznawcze, filmy edukacyjne itp. Inne formy pracy zawodoznawczej i doradczej w szkole to: prowadzenie gabloty informacyjnej, uaktualnianie informacji na stronie internetowej szkoły, organizowanie wycieczek zawodoznawczych oraz wyjść na targi edukacyjne, ogłaszanie konkursów, organizowanie wystaw, spotkania diagnostyczne i informacyjne z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie preorientacji zawodowej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, angażowanie rodziców w pogadanki tematyczne, organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, spotkań z absolwentami naszej szkoły oraz programów multimedialnych do przedmiotów, np. wiedza o społeczeństwie, technika, informatyka.

Powyższe formy, metody i techniki wykorzystywane są głównie w pracy z uczniami, a także rodzicami i nauczycielami.

Projekt Edukacyjny